Administrimi i Pacienteve

Me klikimin e butonit “Pacietnet” në këtë formë mundëson të krijoni Profilin e nje pacientit me te dhenat e tij, me anë të kësaj ju mund të jepni informatat e Pacientit, duke përfshirë Informatat Personale si dhe diagnozen dhe alergjit

Poashtu forma permban Labele per ti mbushur me të dhënat, Forma permban edhe mundesit e ndryshimit, shfaqejes dhe fshirjes se pacienteve.

Pacientet

 

Butoni "Export" shërben për dërgimin e të dhënave të Pacienteve në excel, ndërsa butoni Print shërben për shtypjen e të dhënave në letër.