Technic Documentation

Shkarko “Dokumentin Teknik”

Sistemi për menaxhimin e Pacientave

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Qëllimi i Sistemit
3. Arkitektura
4. Dokumentimi i Bazës së të dhënave
5. Dizajnimi i Softverit
6. Teknologjia e përdorur për Zhvillim
7. Parakushtet e Softverit për Instalim
9. Garancioni

1. Hyrja

KUJDES! Lexoni të gjitha udhëzimet para se të instaloni dhe përdorni.

EHR përdoret për administrimin e të dhënave të pacientëve.

2. Qëllimi I Sistemit

Kjo hyrje ёshte njё rikapitulim i gjith projektit per krijimin e sistemit për menagjimin dhe regjistrimin e të dhënave të pacientave . Ka tё bejё me qellimin e krijimit tё njё aplikacionit tё tillё, audience qe ka pёr synim si dhe sferёn nё tё cilen ky aplikacion shtrihet.
Përfitimet e programit përfshijnë:
1. Fleksibiliteti i cilësimeve të softuerit për nevojat e ndërmarrjes..
2. Mbulimi i pothuajse të gjitha fushave të ndërmarrjes.
3. Përshtatje e përparuar e ndërfaqes së administrimit për personalizim maksimal.
4. Duke punuar me pothuajse të gjitha llojet e të dhënave, si rezultat i të cilave përdorimi i softuerit është i mundur në kompani të çdo specifike.
5. Ndërveprimi me produkte të tjerë të softuerit, duke përfshirë softuer nga zhvillues të tjerë.
6. Praktikisht nuk ka nevojë të azhurnohet produkti i implementuar.
7. Krijimi i një ambienti të unifikuar informacioni dhe puna në kohë reale.
8. Përmirësimi i efikasitetit të punonjësve dhe vetë ndërmarrjes.
9. Reduktimi i rrezikut të veprimeve të gabuara.
10. Duke përdorur përvojën e kompanive të suksesshme.

Programi EHR është kompleks, dhe zbatimi i tij në ndërmarrje, përveç punës së profesionistëve, kërkon gjithashtu trajnim për punonjësit që do të përdorin funksionalitetin e sistemit. Përfshin module të buta funksionale, të vendosura zakonisht në servera, përpunimin dhe deshifrimin e të dhënave për lehtësinë e paraqitjes te përdoruesi, si dhe bazat e të dhënave dhe ndërfaqen grafike. Puna kryhet në dritaren e programit që përmban fusha për futjen e informacionit; është gjithashtu e mundur të hyni në softuer përmes një shfletuesi.

3. Arkitektura

Nё krijimin e ketij sistemi ёshtё pёrdorur n-tier arkitektura, ku i gjithё aplikacioni ёshtё ndarё nё shtresa.
Nё shtresёn– Prezantimit: ёshtё krijuar njё formё e veqantё pёr tё gjitha tabelat kryesor ne bazёn e tё dhёnave. Pra gjithsej janё dhjetë forma qё pёrfshjn: Formen pёr qasje dhe regjistrim, menun, formen e librave,kategorive, te menaxhimeve te pacienteve, menaxhimit te huazimeve si dhe format per paraqitje e profilit te abonentit.

Nё shtresёn -BO: Kemi krijuar klasat pёr tё gjitha tabelat nё bazёn e tё dhёnav, gjthashtu kemi klasёn Base e cila pёrmban tё dhёnat qё pёrsёriten nё tё gjitha tabelat, dhe kemi implementuar paradigmat e programimit tё orientuar nё objektё ku tё gjtha klasёt trashёgojn klasёn Base.
Nё shtresёn -BLL: BLL ka shёrbyer si njё urё lidhёse ndёrmjet DAL dhe pjesёs tjetёr tё aplikacionit, ku pёr tё gjitha metodat e krijuara nё dal janё implementuar ne BLL.
Nё shtresёn – DAL: Nё dalё janё tё vёndosura Metodat qё bejnё tё thirrjen e procedurave ne bazёn e tё dhёnve, si dhe dёrgimin e parametrave tё nevojshёm pёr tё gjithёa procedurat. Tё gjitha Tagelat kan tё implementuar DAL e tyre nё klasa tё veqanta.

4. Dokumentimi I Bazës së të dhënave

Siq shihet edhe nё foto baza ёshtё e formuar nga tete tabela kryesore (Modelet, PaceintInfo,Allergies,Medication,PacientLabExamination,Reports) dhe tabelat identifikuese (User dhe Roles).
Validimet e mundёshme janё kryer nё bazёn e tё dhenave, shembull sasia tek librat apo validimi i huazimeve ne menaxhimin e datave gjё kjo qё ka lehtёsuar sado pak implementimin e bazёs sё tё dhёnave ne forma mё lehtё.

Tabela: Diagnoses

Tabela: Diagnoses
Emri Tipi Pershkrimi
patientId Int
diagnose Varchar(250) Diagnoza
isChronic tinyint
InsertBy Varchar(50) Personi qe ka vendos te dhena
InsertDate DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LastUpdatedDate DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim
LastUpdatedNumber int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LastUpdatedBy Varchar(50) Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i fundit

Tabela: Allergies

Tabela: Allergies
Emri Tipi Pershkrimi
patientID Int Mirret si kolona identifikuese e tabeles User PK
reportId Int Targa e Automjetit
Allergy Varchar(250) Allergjia
InsertBy varchar(50) Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i fundit
InsertDate datetime
LastUpdatedDate datetime Hera e fundit qe eshte bere update tabela
LastUpdatedNumber int
LastUpdatedBy varchar(50) Data qe eshte vendosur e dhena

Tabela: LabExamination

Tabela: LabExamination
Emri Tipi Pershkrimi
patientLabExaminationId Int Mirret si kolona identifikuese e tabeles
name Varchar(250) Emri
value Varchar(250) vlera
unit Varbinary(150)
InsertBy DateTime Personi qe ka vendos te dhena
InsertDate DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE Int Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i fundit

Tabela: PatientPersonalInfo

Tabela: PatientPersonalInfo
Emri Tipi Pershkrimi
Id Int Mirret si kolona identifikuese e tabeles
firstname varchar(50) Emri
lastname Varchar(50) Mbiemri
birthDate datetime Pershkrimi
gender char(1) Gjinia
city varchar(50) Qyteti
address varchar(150) Adresa
blodType varchar(2) Tipi I gjakut
rhFactor char(10)
hasAlergies char(1) Konfirmimi per alergji
InsertBy varchar(50) Kush e ka jap te dhenen se fundi
InsertDate DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE Int Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i funditt
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim

Tabela: Patient Report

Tabela: Patient Report
Emri Tipi Pershkrimi
id Int Kolona identifikuese PK
patient_id Varchar(50) Mirret si kolona identifikuese e tabeles Patient
patient_report_id Varchar(50) Kolona identifikuese e tabeles report ID
InsertBy DateTime Personi qe ka vendos te dhena
InsertData DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE Int Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i funditt
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim

Tabela: Role

Tabela: Role
Emri Tipi Pershkrimi
RoleId Int ID e tabeles Role PK
Description Int Pershkrimi I rolit
InsertBy DateTime Personi qe ka vendos te dhena
InsertData DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE Int Nga cili perdorues eshte bere ndryshimi i fundit
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim

Tabela: Users

Tabela: Users
Emri Tipi Pershkrimi
Emri Varchar(50) Emri i Userit
Mbiemri Varchar(50) Mbiemri i Userit
NrTel int Numri i telefonit
Email Nvarcar(50) Email I userit
Username Varchar(50) Kredenciali per qasje ne sistem
Password Varchar(50) Kredenciali per qasje ne sistem
InsertBy Varchar(50) Personi qe ka vendos te dhena
InsertDate DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE int Nga cili perdorues sehte bere ndryshimi i fundit
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim

Tabela: VitalSigns

Tabela: VitalSigns
Emri Tipi Pershkrimi
id Int Id mirret si kolona identifikuese e tabeles VitalSigns Pk
patientId Int patientId mirret si kolona identifikuese e tabeles patientID
reportId Int reportId mirret si kolona identifikuese e tabeles reportID
name Varchar(250) Emri
value Varchar(250) Vlera
unit Varchar(150) Njesia
InsertBy int Personi qe ka vendos te dhena
InsertData DateTime Data qe eshte vendosur e dhena
LASTUPDATEDDATE int Nga cili perdorues sehte bere ndryshimi i funditt
LASTUPDATEDNUMBER int Sa here eshte ndryshuar e dhena
LASTUPDATEDBY DateTime Data e fundit ne te cilen eshte bere nje ndryshim

5. Dizajnimi I Softverit

Forma LogIn

Main Menu

Forma e administrimit pacienteve

Forma shto paceint te ri

Forma e administrimit perdoruesve
Forma shto perdorues te ri

Forma Shto Rol

6. Teknologjia e përdorur për zhvillim

Pёr tё krijuar kёtё aplikacion ёshtё pёrdorur SQL Server Management Studio 2018, si dhe Visual Studio 2019.
Tё bashakangjitur nё kёtё aplikacion kanё qenё edhe extentions dhe third-parties developer tool si:
• Telerike (Format bazike janё tё krijuara me Telerik ЁinForm)
• Bunifue (Dizajni nё pёrgjithsi ёshtё krijjuar me anё tё Bunifue Tools)
• ResX Menager (Shumё gjuhёsia)
I gjithё kodi ёshtё i vendosur nё GitHub.

7. Parakushtet softuerike për instalim

• Microsoft Windows ™ 7-8-10 (32/64-bit)

8. Parakushtet harduerike për instalim

• RAM 4.00 GB
• Hapsira e Hardiskut minimum 1000Mb Hapësir
• PC ose kompjuter laptop me një portë USB
• Kabëll USB (Një mashkull në mikro USB)

Tërësia e funksioneve varet nga kërkesat e ndërmarrjes, në përputhje me të cilën merret vendimi për instalimin e SETUP-it.

9. Garancioni:

Prodhuesi garanton që në datën e blerjes ky produkt do të jetë në përputhje me specifikimet e Prodhuesit për këtë produkt (të cilat janë në dispozicion nga Prodhuesi sipas kërkesës). Kjo Garanci e Kufizuar zgjat për Gdymbëdhjetë (12) muaj nga data e blerjes.

Në Garancionë nuk hynë, përdorimi I Softwereve pa Licensë neglizhenca, modifikimet e paautorizuar, zjarri apo rreziqe të tjera nga prishja e paisjeve.
Mjetet juridike dhe kufizimi i përgjegjësisë:
Përgjegjësia e prodhuesit dhe rregullat e paraqitura tek blerësi në kontratë, janë te parapara sipas Kontratës së nënshkruar të përpiluara në bazë të ligjeve të zbatueshme ne territorin e Republikës së Kosovës.

Çmimi I paguar nga blerësi për afatin kohorë të cekur në kontratë të lidhur ne marrëveshje, prodhuesi jepë përgjegjësi, për ndryshe klienti që del nga kjo garanci e kufizuar ose ndonjë pretendim tjetër në lidhje me produktet e prodhuesit, më shumë se shuma e paguar për produktin nga blerësi në kohën e blerjes origjinale. Në asnjë rast prodhuesi nuk duhet të jetë i përgjegjshëm për fitimet e humbura, kostoja e pajisjeve zëvendësuese ose e punës, dëmtimi i pronës, ose dëmtime të tjera të veçanta, rrjedhëse, ose rastësore të bazuara në çdo pretendim për ndërveprimin e kontratës,

Nëse prodhuesi apo përfaqsuesi është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla. Prodhuesi nuk do të ketë asnjë detyrim ose përgjegjësi të mëtejshme në lidhje me produktin ose shitjen, funksionimin dhe përdorimin e tij, dhe prodhuesit as supozimet, as autorizon hamendësimin e ndonjë detyrimi ose përgjegjësia e ndërlidhur.

Kjo Garanci e Kufizuar përcakton të drejtat specifike ligjore. Ju mund të keni të drejta të tjera ligjore të cilat ndryshojnë nga juridiksioni në juridiksion. Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve të rastësishme ose pasuese.

10. Kthimi I Produktit

Kthimi I softverit bëhet mbrenda 7 ditëve nga momenti I lidhjës së kontratës, por është e domosdoshme të paguhet 20% nga shuma e cmimit total te produktit, kjo është e cekur gjat% lidhj%s së kontratës.

You’ve never met an EHR like this

Connect with Us